2016 - 2017 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ
       
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪತಿ ರಾವ್ ಪಿ. ಎನ್. ಶ್ರೀ ಎಂ. ಆರ್. ಭಟ್. ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಧನ್ಯ ಬಿ. ಎಸ್. ಶ್ರೀ . ಡಾ// ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಐತಾಳ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಪರಿಚಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಪರಿಚಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಪರಿಚಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಪರಿಚಯ
       
ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಐತಾಳ ಎಸ್. ಶ್ರೀ ಕೆ. ಶ್ರೀಧರ ಮಯ್ಯ . ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.ಡಿ. ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ. ಎಸ್.
ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಪರಿಚಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಪರಿಚಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಪರಿಚಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಪರಿಚಯ
       
ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಚ್.ಬಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ತಾರ ಎಸ್. ಐತಾಳ. ಶ್ರೀ ಮುರಳೀಧರ ಕೆ. ಕೆ.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಜೋಗಿ.
ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಪರಿಚಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಪರಿಚಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಪರಿಚಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಪರಿಚಯ
       
ಶ್ರೀಮತಿ ಪಿ. ಮಂಗಳ. ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್. ಎಸ್. ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ.ಎನ್. ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ್ ಐತಾಳ. ಕೆ
ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಪರಿಚಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಪರಿಚಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಪರಿಚಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಪರಿಚಯ