ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು:


  • ಚೆಕ್ ಪುಸ್ತಕ ರಹಿತ ಯಾ ಸಹಿತ ರೂ. 1/-ಕ್ಕೆ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು.
  • ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊಬಲಗು ರೂ. 1/-.
  • ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಚೆಕ್ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ.
  • ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ನಿರಖು ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಶೇ. 0.50 ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
  • ಬೇರೊಬ್ಬರ ಹೆಸರಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ನಿರಖು ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಶೇ. 0.50 ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
  • ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನ ಠೇವಣಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಠೇವಣಿ ಆಧಾರಿತ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಶೇ.2 ರ ಬದಲಾಗಿ ಶೇ.1 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.