ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು (ವೇತನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು) ಹಾಗೂ ಸೇವಾವಧಿಯ ವಿವರಗಳು


ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಸೇವಾವಧಿ
1 ಶ್ರೀ ಕೆ. ಶ್ಯಾಮಸುಂದರ ಐತಾಳ 2001 ರಿಂದ
2 ಶ್ರೀ ಜೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ 1997 - 2001
3 ಶ್ರೀ ಕೆ. ನಾಗೇಶ ಹೊಳ್ಳ 1977 - 1997
4 ಶ್ರೀ ಎ.ಕೆ.ಎಸ್. ಜೋಯಿಸ್ 1972 - 1977
5 ಶ್ರೀ ಸಿ.ಕೆ. ನಾಗರಾಜ ರಾವ್ 1970 - 1972
6 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಜಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 1968 - 1970