ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸೇವಾವಧಿಯ ವಿವರಗಳು


ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಸೇವಾವಧಿ
1 ಶ್ರೀ ಪುಂಡಲೀಕ ಹಾಲಂಬಿ 1994 - 1998
2 ಶ್ರೀ ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ 1990 - 1994
3 ಶ್ರೀ ಪಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಹೇರ್ಳೆ 1987 - 1990
4 ಶ್ರೀ ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ 1981 - 1987
5 ಶ್ರೀ ಪಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಹೇರ್ಳೆ 1978 - 1981
6 ಶ್ರೀ ಜಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಐತಾಳ್ 1976 - 1978
7 ಶ್ರೀ ಬಿ. ನರಸಿಂಹ ಅಡಿಗ 1971 - 1976
8 ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಲ್. ಐತಾಳ್ 1969 - 1971
9 ಶ್ರೀ ಬಿ. ವಿಠ್ಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ 1966 - 1969