ಠೇವಣಿ


ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರ ಮೊತ್ತ
1 ಫೋಲಿಯೋ ಚಾರ್ಜಸ್ಸ್: ಪ್ರತಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ:  
  ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಗೆ ಮಾತ್ರ ರೂ. 02/-
2 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ
 
ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ
ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ
ರೂ. 120/-
ರೂ. 300/-
3 ಚೆಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸ್:  
  ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ
ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ
ರೂ. 120/-
ರೂ. 120/-
4 ಪರವೂರಿನ ಪ್ರತಿ ಚೆಕ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರೂ. 120/- + 30 ಅಂಚೆ ವೆಚ್ಚ
5 ಚೆಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿ ಚೆಕ್ ಗೆ ರೂ.120/-
6 ಚೆಕ್ ಹಾಳೆಗಳ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ:  
  ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ಪ್ರತಿ ಹಾಳೆಗೆ
ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಯ ಪ್ರತಿ ಹಾಳೆಗೆ
ರೂ. 1.50/-
ರೂ . 3/-
  ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಖಾತೆಯ ಪ್ರತಿ ಹಾಳೆಗೆ ರೂ . 3/-
7 ನಕಲು ಪಾಸ್ ಪುಸ್ತಕ ರೂ. 60/-
8 ನಕಲು ಠೇವಣಿ ರಸೀದಿ ರೂ. 60/-