ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ:

ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲು, ಹಾಲಿ ಬ್ಯಾಂಕು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಜಾಮೀನು ಸಾಲದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 30 ಮಹಿಳಾ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ರೂ.50,000/-ಗಳನ್ನು ಶೇ. 6ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಾಲವನ್ನು 50 ಸಮ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಸಹಿತ ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಜಾಮೀನು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಇರುವ ನಿಯಮಗಳು ಈ ಸಾಲಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಪಡೆದ ಸಾಲ ಸುಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಂತರ ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಪಡೆದ ಸಾಲವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಚುಕ್ತಾವಾಗುವವರೆಗೂ ಬೇರೆ ಜಾಮೀನು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕದ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.


ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆಯ ಧನ ವಿತರಣೆಯ ವಿವರ:

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿತ್ತೀಯ ವರ್ಷ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾದ ಮೊತ್ತ
1 2017-2018 12 6,00,000/-
2 2016-2017 07 3,50,000/-
3 2015-2016 17 8,50,000/-
4 2014-2015 17 8,50,000/-
5 2013-2014 07 2,10,000/-
6 2012-2013 15 4,50,000/-
7 2011-2012 15 4,50,000/-
8 2010-2011 07 2,10,000/-
9 2009-2010 11 3,30,000/-
10 2008-2009 24 7,20,000/-
11 2007-2008 18 5,40,000/-
12 2006-2007 22 6,60,000/-
13 2005-2006 30 9,00,000/-
14 2004-2005 16 4,80,000/-
15 2003-2004 05 1,50,000/-