ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಸೇವಾವಧಿಯ ವಿವರಗಳು


ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಸೇವಾವಧಿ
1 ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎನ್. ಶ್ರೀಪತಿ ರಾವ್ 2016 ರಿಂದ
2 ಶ್ರೀ ಪುಂಡಲೀಕ ಹಾಲಂಬಿ 1998 - 2016
3 ಶ್ರೀ ಪಿ.ಎನ್. ಶ್ರೀಪತಿ ರಾವ್ 1997 - 1998
4 ಶ್ರೀ ಎಮ್.ಎಸ್. ಜನಾರ್ಧನ ಕಾರಂತ್ 1995 - 1997
5 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್. ಯಜ್ಞನಾರಾಯಣ 1994 - 1995
6 ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾರಂತ 1993 - 1994
7 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಲ್. ಐತಾಳ್ 1991 - 1993
8 ಶ್ರೀ ಎ.ಪಿ. ವೈಕುಂಠಯ್ಯ 1986 - 1991
9 ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಡುಪ 1981 - 1986
10 ಶ್ರೀ ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ 1976 - 1981
11 ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ 1974 - 1976
12 ಶ್ರೀ ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ 1972 - 1974
13 ಶ್ರೀ ಎ. ವಾಸುದೇವ ರಾವ್ 1969 - 1972
14 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಜೆ. ಆನಂದ ರಾಮ್ 1966 - 1969